ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

1. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން
2. އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު 1ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
3. ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް ހޮވުން
4. "މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު 2021" ފާސްކުރުން.
5. ކައުންސިލްގެ ބެންކް އެކައުންޓްތައް އޮޕްރޭޓްކުރުމާއިގުޅޭ ޤަރާރު ފާސްކުރުން.
6. ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
7. ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކޮމެޓީތައް އެކުލަވާލުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:50 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.