ޞަފްޙާތައް

ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީ

ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން
  • ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރު
  • ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އިބްރާހީމް ޢުމަރު މަނިކު
  • ކައުންސިލަރ ޢަބްދުއް ރަޝީދު ހާރޫން
  • ފައިނު ސްކޫލްގެ ފަރާތުން - އަޙުމަދު ޝަރީފް / ލީޑިންގ ޓީޗަރ
  • ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން - އިސްމާޢިލް ޝަރީފް / އެޑްމިން އޮފިސަރ
  • ފެނަކަ ފައިނު ބްރާންޗްގެ ފަރާތުން - ޢުމަރު އިބްރާހީމް މަނިކު / ސީނިއަރ އޮފިސަރ
  • ކުލަބް ޖަމްޢީއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން - ޢަބްދުއް ޝަހީދު އިބްރާހީމް / ކްލަބްގެ ހަޒާންދާރު
  • އާންމުންގެ ތެރެއިން - ނިޒާރު އަޙުމަދުފުޅު / ވައިޖެހޭގެ
  • އަންހެނުންގެ ފަރާތުން - ޞާބިރާ މުޙައްމަދު / އަސުރުމާގެ

ކޮމެޓީއާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް
ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީ ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 11:40 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.