ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީ

ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން
 • ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ އުމަރުމަނިކު
 • ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް
 • ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު
 • ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒުނާ
 • ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމްމަނިކު
 • ފައިނު ސްކޫލްގެ ފަރާތުން - ޙުސައިން އިބްރާހީމްމަނިކު / ލީޑިންގ ޓީޗަރ
 • ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން - އިބްރާހީމް ސިޔާމް/ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ
 • ފެނަކަ ފައިނު ބްރާންޗްގެ ފަރާތުން - އަޙްމަދު ރިޝްފާން / އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ
 • ކުލަބް ޖަމްޢީއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން - ޢަބްދުއް ޝަހީދު އިބްރާހީމް / ކްލަބްގެ ހަޒާންދާރު
 • އަންހެނުން ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން - އާމިނަތު ޒިދުނާ / ރައީސާ
 • އާއްމުންގެ ތެރެއިން - މުޙައްމަދު ޚާލިދު / ފިނިފަރު މާލެ 

ކޮމެޓީއާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް
ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީ ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 11:40 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.