ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ ކައުންސިލަރުން

މޫސާ ޢުމަރުމަނިކު

މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯން: 7902212

mooosa1983@gmail.com

މުޙައްމަދު ފައިސަލް

މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް

ފޯން: 9729933

mfaisal-14@hotmail.com

ޙަސަން ވަޙީދު

ޙަސަން ވަޙީދު

ކައުންސިލަރ

ފޯން: 7880539

hasanwahyd@gmail.com

އާމިނަތު ސިޒުނާ

އާމިނަތު ސިޒުނާ

ކައުންސިލަރ

ފޯން: 9536393

aiminathshixna6u1996@gmail.com

އާސިމާ އިބްރާހީމްމަނިކު

އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު

ކައުންސިލަރ

ފޯން: 9114698

Asimaibrahim73@gmail.com

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ ކައުންސިލަރުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ ކައުންސިލަރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:22 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.