ޞަފްޙާތައް

ޚަބަރުތައް

[ޚަބަރު]
1442 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތާއި ބެހޭ 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތާއި ބެހޭ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 12:26 AM Rating: 5

މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން

ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ 2:56 AM
މިރަށުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ޕަންޕް ސްޓޭޝަންތަކާއި، އާރު އޯ ޕްލާންޓް އަޅާ ސަރަޙައްދުތަކަށް އަރާ ރުއްގަހުގެ މިލ...ތަފްޞީލް
މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 2:56 AM Rating: 5
ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން - 3 ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން - 3 Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 2:53 AM Rating: 5
Powered by Blogger.