ޞަފްޙާތައް

ޚަބަރުތައް

[ޚަބަރު]
އާމިނަތު ވަސީމާ 8:59 PM
1. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 2. ކައުންސިލްގެ 20,21 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 3. މިއަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި، ބަޖެޓް ކޮ...ތަފްޞީލް
Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 8:59 PM Rating: 5

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މަގުތައް ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް

އާމިނަތު ވަސީމާ 11:31 PM
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މަގުތައް ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާތީ، މިކަން ރައްޔިތުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވ...ތަފްޞީލް
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މަގުތައް ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މަގުތައް ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 11:31 PM Rating: 5
ޤުރްއާން އޮޑިޝަނުން ހޮވުނު ދަރިވަރުންގެ ނަންތައް އާންމުކުރުން ޤުރްއާން އޮޑިޝަނުން ހޮވުނު ދަރިވަރުންގެ ނަންތައް އާންމުކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 4:51 AM Rating: 5
Powered by Blogger.