ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ޤަވާއިދުތައް

ފައިނު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު - 4 ވަނަ ދައުރު
ފައިނު ކައުންސިލް ވާރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ޤަވާއިދު 2019
ފައިނު ކައުންސިލްގެ 1 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު
ރަށުގައި ދޫނި ސޫފާސޫފި އަދި ޖަނަވާރު ގެންގުޅުމުގެ ޤަވާއިދު
ކުނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު
ރަށުގެ އާއްމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު
ލައުޑް ސްޕީކަރ ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު
މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާއިދު
ތިމާވެށި ޙީމާޔަތް ކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނު ނުލާ އެއްޗެހި ދުއްވުމާއި ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ ޢަވާއިދާއި މަގުމަގާއި އާއްމުތަންތަނުގައި ޕާކް ކުރުމާއި ޕާކް ކުރުމުގެ ފީ ނެގުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު
ކަނޑުތޮށީގައާއި އެއްގަމު ތޮށީގައި އުޅނަދުފަހަރުއެއްސުމާއި ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެކަންކަމަށް ފީނެގުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު
މަގުމަތީގައި ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒް ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު
ފިހާރަ ފިހާރައިގެ ކުޑަ ދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު
ގޯތި ގެދޮރާއި ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު
އާންމު ތަންތަނާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާއ ބެހޭ ޤަވާއިދު
ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު
މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެހި ވަޅުލުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު
ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި، ދަގަނޑު، ހޮޅި ، ވާ، ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު
އޮޑިހަރުގެއާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު
މަގުމަތި ކުނިކެހުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު
މަގުފާރު އަދި އިންފާރު ތަޅާލުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު
ގޭގޭ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދުމާއިބެހޭ ޤަވާއިދު
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާއިދު
ރަށާއި ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ޢައްމު ތަންތަނުގައި ފިލްމް ނަގަން ހުއްދަ ދިނުމާއި ފީނެގުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު
ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު
ޤަވާއިދުތައް ޤަވާއިދުތައް Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 10:35 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.