ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ހާޒިރީ ރިޕޯޓްތައް

 • ޖަނަވަރީ 2022
 • ފެބްރުއަރީ 2022
 • މާރޗް 2022
 • އޭޕްރީލް 2022
 • މެއި 2022
 • ޖޫން 2022


 • ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާގެ ފަންޑް

 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 ޖަނަވަރީ L-CTPF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 ފެބްރުއަރީ L-CTPF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 މާރޗް L-CTPF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 އޭޕްރީލް L-CTPF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 މެއި L-CTPF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 ޖޫން L-CTPF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 ޖުލައި L-CTPF

 • އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަންޑް

 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 ޖަނަވަރީ L-CWDF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 ފެބްރުއަރީ L-CWDF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 މާރޗް L-CWDF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 އޭޕްރީލް L-CWDF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 މެއި L-CWDF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 ޖޫން L-CWDF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 ޖުލައި L-CWDF
 • ހާޒިރީ ރިޕޯޓްތައް ހާޒިރީ ރިޕޯޓްތައް Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:44 PM Rating: 5

  No comments:

  Powered by Blogger.