ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރުއްގަހުގެ އަގުބަލާ ކޮމެޓީ

ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން
  • ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން - މުޙައްމަދު ފައިސަލް / ނާއިބު ރައީސް
  • ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން - ޙަސަން ވަޙީދު / ކައުންސިލަރ
  • ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން - އާމިނަތު ވަސީމާ / އ. ޑިރެކްޓަރ
  • ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން - އިބްރާހީމް ރަޝީދު / އ. ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
  • ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން - ޙަސަން ޒާޙިރު / ސ. ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
  • ފައިނު ސްކޫލްގެ ފަރާތުން - ޢަބްދުއްޝަހީދު އިބްރާހީމް / ޓީޗަރ
  • ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން - ޢަބްދުއް ރައްޒާޤް ޢުމަރު / މަސައްކަތު

ކޮމެޓީއާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް
ރުއްގަހުގެ އަގުބަލާ ކޮމެޓީ ރުއްގަހުގެ އަގުބަލާ ކޮމެޓީ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 1:35 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.