ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީއަށް އެދޭ އޮންލައިން ފޯމް

    ފުރިހަމަ ނަން އެޑްރެސް މަޤާމް ރެކޯޑްކާޑް ނަމްބަރ އައިޑީކާޑް ނަމްބަރ ޗުއްޓީގެ ބާވަތް ޗުއްޓީ ނަންގަވާ ސަބަބު ދުވަހުގެ ޢަދަދު ޗުއްޓީ ފަށަން ބޭނުންވާ ތާރީޚް ޗުއްޓީ ނިމޭ ތާރީޚް ގުޅޭނެ ނަމްބަރ ޗުއްޓީގައި ހުންނައިރު މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފު ފޯމް ފުރާ ތާރީޚް
މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީއަށް އެދޭ އޮންލައިން ފޯމް މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީއަށް އެދޭ އޮންލައިން ފޯމް Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:22 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.