ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް ސެކްޝަން


ޔުނިޓުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް:
 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނާއި ރަށު ކައުންސިލްގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ ސެކެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓުމާއި އިދާރާ ހިންގުން
 • ކައުންސިލުން ނިއްމާއެއްމެހާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒްކުރުމަށްޓަކައި އިހްލާސްތެރިކަމާއިއެކު ސިވިލްސާވިސްގެ ގަވާއިދާއެއްގޮތައް ކައުންސިލްގެ މަގުޞަދު ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި މުވަޒަފުން ހަރަކާތްތެރިކުރުވުން
 • ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެމަތިން އަދި ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލަރުންގެ އަދި ދިވެހި ސިވިލްސާރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވަޒަފުންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން
 • ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި ތަކެތި ނީލަންކިމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން
 • އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި މުވާސަލާތާއިބެހޭ އެއްމެހާ ކަންކަންކުރުން
 • އެއްގަމާއި ކަނޑުގައިދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ލައިސަންސްއާއި ރޯޑްވާތިނެސް އާއިބެހޭ ކަންކަން ކުރުން
 • ފުރާ ފުއްވާތަކެތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން
 • ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާއްމުދަނީއާއި އާއްމުދަނީ ލިބޭ ވަޞީލަތްތަކުގެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުން
 • ކައުންސިލަށް ލިބެންޖެހޭ އާއްމުދަނީ ކަނޑައަޅާފައިއޮންނަ އުޞޫލުން ބަރާބަރަށް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ފައިސާ އެކަފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރުން
 • ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިހުންނަ އެކައުންޓް ތަކުގެ ބެލެންސް ބެލެހެއްޓުމާއި،ކައުންސިލުން އެކިއެކި ކަންކަމަށް ހުޅުވާފައިހުންނަ ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކުގެ ބެލެންސް ބެލެހެއްޓުން އަދި ހަމަޖެހިފައިއޮންނަ އުޞޫލުން ފައިސާގެ ހިސާބުތައް އާއްމުކުރުން
 • ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށައެޅުން
 • ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި އެރިޕޯޓްތައް ކައުންސިލަށް ހުށައެޅުން އަދި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން
 • ރަށުގެ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އެކަމާއިގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުން
 • ބޯހިމެނުމާއިގުޅޭ އެއްމެހާ މަސައްކަތްކުރުން
 • އިންތިހާބްތަކާއިބެހޭ އެއްމެހާމަސައްކަތްކުރުން
 • ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހަމަޖައްސާ އުޞޫލެއްގެ މަތީން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހޮޅުވާލެއްޕުން
 • ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި،ފައިސާ ބެހެއްޓުމާއި ފައިސާ ހަރަދުކުރުމުގެ ކަންކަން މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއެއްގޮތައް ކުރުން
 • ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންނަ މެސެޖް،ސިޓީ، ބިލް އަދި މިނޫންވެސް ލިޔުންތައް ބަލައިގަނެ ވެރިޔާއަށް ދެއްކުމަށްފަހު އެންޓްރީ ކުރެވި ކަމައިބެހޭ ސެކްޝަނާއި ހަވާލުކުރުން
 • ކައުންސިލުން މުސާރަދޭ މުވަޒަފުންގެ މުސާރަ ސީޓްތައް ތައްޔާރުކުރުކޮށް ފޮނުވުމާއި ގަވައިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން މުސާރައާއި އެލަވަންސް ހަވާލުކުރުން
 • އެކި ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުން ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓަތަކާއި ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުން
 • ރަށު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ޖަލްސާތަކާއި ސެމިނާރތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގައި އެހީތެރިވުން
 • މުވަޒަފުންގެ ރިކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން
 • މުވަޒަފުންނާއިގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ މީޓިންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެބެލެހެއްޓުން
 • ކައުންސިލަށް ހޯދަންޖެހޭ މުދަލާއި ހިދުމަތްތައް ގަވާއިދާއެއްގޮތްވާނެގޮތުގެމަތީން ކުރިއަށް ގެންދިއުން
 • އުފަންވުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓާއި އައިޑީ ކާޑް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށްގެންދިއުން
 • ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުންނަ ތަންތަނުގެ ސްޓޮކާއި އިންވެންޓްރީ ބަރާބަރަށް ބެލެހެއްޓުން
 • ދީނީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި ކަންކަންކުރުމާއި،ހުކުރު،ޢީދު އަދި ކޭތަ ނަމާދުފަދަ ނަމާދުތައްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންކުރުން އަދި ޢީދު ރޯދައަށް ހަނދުބެލުމުގެ ކަންކަންއިންތިޒާމްކުރުމާއި ޒަކާތާއިގުޅޭ އެއްމެހާ ކަންކަންކުރުންކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް ސެކްޝަން ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް ސެކްޝަން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 8:34 PM Rating: 5
Powered by Blogger.