ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ދަނޑުދޫކުރާ ކޮމެޓީ

ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން

  • ރ.ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ     އާމިނަތު ވަސީމާ  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

  • ރ.ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ      މުޙައްމަދު ޙަސަންމަނިކު   އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
  • ރ.ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ      އަޙްމަދު ވަޙީދު   ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރ
  • ފައިނު ސްކޫލް   ޢަލީ އާދަމްމަނިކު  ޓީޗަރ
  • ފައިނު ޞިއްހީ މަރުކަޒު    އަމްޖަދު މޫސާ    ޑްރައިވަރ
  • ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް / ފައިނު ބްރާންޗް އަޙްމަދު ރިޝްފާން އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ
  • އާއްމުންގެ ތެރެއިން އިބްރާހީމް ނާޞިރު / ފަޒާ  -


ކޮމެޓީއާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް
ދަނޑުދޫކުރާ ކޮމެޓީ ދަނޑުދޫކުރާ ކޮމެޓީ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:35 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.