ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރަށުގެ ތަޢާރަފް


މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ދެކުނުން ދެވަނައަށް އޮންނަ އަތޮޅުގެ އެންމެ ބިން ބޮޑު ރަށް ކަމުގައިވާ ފައިނަކީ ހިތްގައިމު މާހައުލެއްގެ އިތުރުން ފެންމީރުކަމަށް ޒަމާނުއްސުރެ މަޝްހޫރުވެފައިވާ ރަށެކެވެ.


ބޮޑުމިނުގައި 50.1 ހެކްޓަރ ހުންނަ މިރަށާއި މާލެއާއިދެމެދު 153.38 ކިލޯމީޓަރ ވާއިރު އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާރަށް އުނގޫފާރާއި  ދެމެދުގައިވަނީ 22.81 ކިލޯ މީޓަރެވެ. މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި ސާބިތުވެތިބި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކަށް ބޯލަނބާ ކިޔަމަންތެރި ރައްޔިތެކެވެ. މިރަށުގައި  އާބާދީ އިތުރުވާ ނިސްބަތަކީ އަހަރަކު ގާތްގަނޑަކަށް 5، 6 ކުދިންކަމުގައިވާއިރު މިރަށުގެ މިހާރުގެ އާބާދީއަކީ 490 އެވެ. އާބާދީގެ 99 އިންސައްތަ ލިޔަންކިޔަން ދަންނައިރު، މިއަހަރު ސްކޫލްގައި 100 ކުދިން ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރަމުންދެއެވެ. މިރަށު ސްކޫލް ސަރުކާރު ސްކޫލަކަށް ބަދަލުވެފައިވަނީ 01 އޮގަސްޓް 2005 ގައެވެ. 2010 ވަނައަހަރު ގުރޭޑް 10 އަށް ކިޔަވައިދޭންފެށި މިސްކޫލްގައި ހަމަ އެއަހަރު ފުރަތަމަފަހަރަށް ޖީ، ސީ، އީ، އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ކުދީންބައިވެރިކުރިއެވެ.


ރަށަށްލިބޭ އާމްދަނީގެ %67 ޙިއްޞާކުރަނީ  ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިންނެވެ. ބާކީ %33 ހިއްސާކުރަނީ ދަނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަން، ވަޑާންކުރުމާއި އަދި ރިޒޯޓްވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން ލިބޭ އާމްދަނީ ހިމެނެވެ.


މިރަށުގައި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަކާއި، ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުންވަނީ ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހުކުރު މިސްކިތެއް ( މަސްޖިދުލް ފަލާޙް ) އިމާރާތް ކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި 19 ޖޫން 2011 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެންވަނީ މިމިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރަންފެށިފައެވެ.  އަދުލު އިންޞާފް ޤާއިމް ކުރުމަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކާއި، ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 2000 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ 8 ކުން ފެށިގެން ރައްޔިތުންގެ ގޮތުން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދިޔަ އިންޖީނުގެ 19 މެއި 2011 ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ ސަރުކާރުގެ ސައްތައިންސައްތަ ޙިއްޞާވާ ނޯދަން ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކުރެވި ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށިފައެވެ.   މިރަށުގައި  ސަރުކާރުންވަނީ 2006 ވަނަ އަހަރު ހެލްތް ޕޯސްޓެއް އިމާރާތް ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާވެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަކަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. ހެލްތް ޕޯސްޓްގައި ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ މިންވަރުން ޚިދުމަތް ލިބެމުންދެއެވެ.                                                                            

މިރަށުގައި ތިމާވެށީގެގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ތަފާތު ގިނަ މައްސަލަތައްހުރިއިރު  އެންމެ ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަތަކުގެގޮތުގައިފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައެވެ. 
ރަށުގެ ތަޢާރަފް ރަށުގެ ތަޢާރަފް Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:00 AM Rating: 5
Powered by Blogger.