ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީ

ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން
  • ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން - އާމިނަތު ވަސީމާ / އ. ޑިރެކްޓަރ
  • ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން - ޙަސަން ޒާޙިރު / ސ. ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
  • ފެނަކަ ފައިނު ބްރާންޗްގެ ފަރާތުން -އަޙްމަދު ރިޝްފާން / އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ
  • ފައިނު ސްކޫލްގެ ފަރާތުން - އިބްރާހީމް އުމަރުމަނިކު / ހިންގުމާއި ހަވާލުވެހުރި
  • ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުުން - އިސްމާޢީލް ޝަރީފް / އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ކޮމެޓީއާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 11:34 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.