ޞަފްޙާތައް

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީ

ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން
  • ފެނަކަ ފައިނު ބްރާންޗްގެ ފަރާތުން - ޢުމަރު އިބްރާހިމް މަނިކު / ސީނިއަރ އޮފިސަރ
  • ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން - އާމިނަތު ވަސީމާ / އ. ޑިރެކްޓަރ
  • ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން - ޙަސަން ޒާޙިރު / ސ. ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
  • ފައިނު ސްކޫލްގެ ފަރާތުން - އަޙުމަދު ސިޔާމް / އެޑްމިން އޮފިސަރ
  • ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުުން - އިބްރާހީމް ސިޔާމް / އ. ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ

ކޮމެޓީއާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 11:34 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.