ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރިޕޯޓް / ފައިލްތައް

 • ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް
 • 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކައުންޓް ބާކީ
 • 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފަންޑުތަކުގެ ބާކީ
 • ޑްރައިވަރގެ މަގާމުގެ ސްކްރީނިން މަރުހަލާގެ ރިޕޯޓް
 • އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރގެ މަގާމްގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ރިޕޯޓް
 • ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރގެ މަގާމްގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ރިޕޯޓް
 • ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް މަގާމްގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ރިޕޯޓް
 • 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް
 • 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް
 • އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2022
 • ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2022
 • ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން (ރ. ފައިނު) 2022-2026
 • ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ފޯމް - ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (މިސްކިތު)
 • ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ފޯމް
 • ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު - ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (މިސްކިތު)
 • ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ އިދާރީ އޮނިގަނޑު -2021
 • ކައުންސިލްގެ ކޮމެޓީތަކުގެ ލިސްޓް - 4 ވަނަ ދައުރު
 • ރަށު ލޭންޑުމާކް ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުގެ ގައިޑްލައިން 2021
 • 2020 ވަނަ އަހަރު ފަންޑުތަކުން ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް
 • ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ބިންތަކުގެ ތަފްޞީލް
 • 2021 ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތު ތާވަލް
 • ކައުންސިލްގެ 1 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ މާރކްސް ޝީޓް
 • އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ އޭ 2 ފޯމް
 • ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން (ރ. ފައިނު) 2017-2021
 • 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްގެ ޚުލާސާ
 • 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްގެ ޚުލާސާ
 • 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްގެ ޚުލާސާ
 • 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްގެ ޚުލާސާ
 • 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްގެ ޚުލާސާ
 • ރިޕޯޓް / ފައިލްތައް ރިޕޯޓް / ފައިލްތައް Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 1:21 AM Rating: 5

  No comments:

  Powered by Blogger.