ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ބަޖެޓް ރިޕޯޓްތައް


ސަރުކާރުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް ފަންޑް
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2023 ޖަނަވަރީ J-GOM
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2023 ފެބްރުއަރީ J-GOM
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2023 މާރޗް J-GOM
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2023 އޭޕްރީލް J-GOM
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2023 މެއި J-GOM
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2023 ޖޫން J-GOM
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2023 ޖުލައި J-GOM
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2023 އޯގަސްޓް J-GOM
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2023 ސެޕްޓެމްބަރ J-GOM
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2023 އޮކްޓޯބަރ J-GOM
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2023 ނޮވެމްބަރ J-GOM
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2023 ޑިސެމްބަރ J-GOM

 • ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ފަންޑް

  ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާގެ ފަންޑް

  އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަންޑް
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2023 ޖަނަވަރީ L-CWDF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2023 ފެބްރުއަރީ L-CWDF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2023 މާރޗް L-CWDF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2023 އޭޕްރީލްL-CWDF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2023 މެއި L-CWDF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2023 ޖޫން L-CWDF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2023 ޖުލައި L-CWDF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2023 އޯގަސްޓް L-CWDF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2023 ސެޕްޓެމްބަރ L-CWDF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2023 އޮކްޓޯބަރ L-CWDF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2023 ނޮވެމްބަރ L-CWDF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2023 ޑިސެމްބަރ L-CWDF

 • ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އެކައުންޓްތަކާ ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކުގައި ހުރި ފައިސާގެ ތަފުސީލު

 • އެކައުންޓްތަކުގެ ބާކީ - ޖަނަވަރީ 2023
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓްތައް ބަޖެޓް ރިޕޯޓްތައް Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:21 PM Rating: 5

  No comments:

  Powered by Blogger.