ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ބަޖެޓް ރިޕޯޓްތައް


ސަރުކާރުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް ފަންޑް

 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 ޖުލައި J-GOM
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 އޯގަސްޓް J-GOM
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 ސެޕްޓެމްބަރު J-GOM
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 އޮކްޓޯބަރު J-GOM

 • ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ފަންޑް

 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 ޖުލައި J-LCL
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 އޯގަސްޓް J-LCL
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 ސެޕްޓެމްބަރު J-LCL
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 އޮކްޓޯބަރު J-LCL

 • ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާގެ ފަންޑް

 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 ޖުލައި L-CTPF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 އޯގަސްޓް L-CTPF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022ސެޕްޓެމްބަރު L-CTPF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 އޮކްޓޯބަރު L-CTPF

 • އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަންޑް

 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 ޖުލައި L-CWDF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 އޯގަސްޓް L-CWDF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 ސެޕްޓެމްބަރު L-CWDF
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 އޮކްޓޯބަރު L-CWDF

 • ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އެކައުންޓްތަކާ ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކުގައި ހުރި ފައިސާގެ ތަފުސީލު

 • އެކައުންޓްތަކުގެ ބާކީ - ޖުލައި 2022
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓްތައް ބަޖެޓް ރިޕޯޓްތައް Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:21 PM Rating: 5

  No comments:

  Powered by Blogger.