ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް

ނިންމުން: 2021/19 "މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު 2021" ލިޔެވިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް

ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚް: 25 މެއި 2021
ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ- ފެންނަ،
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ފެންނަ
ގުޅުންހުރި ފައިލް: ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު 2021

ނިންމުން: 2021/20 ކައުންސިލްގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގެ ޗެކްތަކުގައި ނިމިދޔަ ދައުރު ސޮއިކުރައްވަމުން ގެންދެވި، ނިމިދިޔަ ދައުރުގެ ކައުންސިލްގެ ރައިސް އިބްރާހީމް ނާޞިރު، ނައިބްރައީސް އިބްރާހީމް އުމަރުމަނިކުގެ ނަން އުނިކޮށް، މިދައުރުގެ ކައުންސިލްގެ ރައިސް މޫސާ އުމަރުމަނިކު، ނައިބްރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް، ކައުންސިލް މެމްބަރ ޙަސަންވަހީދު، ކައުންސިލް މެމްބަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ ސޮއި ކުރާގޮތަށް ނަން ހިމެނުމަށް ޤަރާރެއް ފާސްކުރުން

ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚް: 25 މެއި 2021
ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ- ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ފެންނަ
ގުޅުންހުރި ފައިލް: -

ނިންމުން: 2021/21 ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަގުތީ ގޮތުން، މިކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާމިނަތު ވަސީމާ އާއި ހަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްކުރުން

ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚް: 25 މެއި 2021
ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ- ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ފެންނަ
ގުޅުންހުރި ފައިލް: -
ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:56 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.