ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

1. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

2. އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު 2ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

3. ކޮވިޑް-19 އާއިގުޅިގެން ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

4. ދަނޑުވެރިކަމަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

5. ފައިނު ސްކޫލުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް އާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

6. ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން އަދި ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

7. ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.


ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 2:50 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.