ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 143 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/32) ނިންމުން

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 221-LMI/311/2024/2 (06 ޖޫން 2024) ސިޓީން ދީފައިވާ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް ފަތަގުމާގޭ ގޯތި މުޙައްމަދު ޙުސައިންގެ ވާރިސުންގެ މެދުން ހަމަޖެއްސުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންގޮސް ގޯތީގެ ވާރިސުން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓާއެކު އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމަށާއި، އަދި ފިނިވާގޭ އަލްމަރުހޫމް އަޙްމަދު މޫސާ މަނިކުގެ ތަރިކަބަހާ ހަމަޖެއްސިއިރު މިރަށު ސޯސަންގޭ އަލްމަރުހޫމާ ޝަރީފާ އަޙްމަދު މަނިކަށް ރ.ފައިނު ކޯޓްގެ ނަންބަރު 09/E14C/2010 ގެ ޤަޟިއްޔާއިން ލިބިފައި ބައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 221-LMI/311/2024/2 (06 ޖޫން 2024) ސިޓީން ދީފައިވާ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް ޝަރީފާ އަޙްމަދު މަނިކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމަށް ނިންމުން.  

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 143 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/32) ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 143 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/32) ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:49 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.