ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 141 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން - 2024.27

ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން، ކައުންސިލުން އުފައްދަން ނިންމާފައިވާ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ލަސްނުވެ މަސައްކަތް ފެށުމަށާއި، ކައުންސިލަށް ލިބެންޖެހޭ ނަމަވެސް ނުލިބި ލަސްވެފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމާއި، އިތުރު ބިންތައް ކުއްޔަށް ދީގެން އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމާއި، އާމްދަނީ ލިބޭގޮތަށްހުރި ކައުންސިލްގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އާމްދަނީ ލިބޭގޮތަށް ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށާއި އަދި އެކި ހަރަކާތްތަކަށްއެހީ ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހަދައިގެން ތިންވަނަ ފަރާތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް މި ހިނގާ ޖޫން މަހުގެ 15 އިން ފެށިގެން އެއް މަސް ދުވަސް، މި މަސައްކަތަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހާއްސަ ކުރުމަށް ނިންމުން.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 09 ޖޫން 2024ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާމާލަމުގައި ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 141 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 141 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން - 2024.27 ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 141 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން - 2024.27 Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:45 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.