ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 140 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/28) ނިންމުން

ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން، ކައުންސިލުން އުފައްދަން ނިންމާފައިވާ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ލަސްނުވެ މަސައްކަތް ފެށުމަށާއި، ކައުންސިލަށް ލިބެންޖެހޭ ނަމަވެސް ނުލިބި ލަސްވެފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމާއި، އިތުރު ބިންތައް ކުއްޔަށް ދީގެން އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމާއި، އާމްދަނީ ލިބޭގޮތަށްހުރި ކައުންސިލްގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އާމްދަނީ ލިބޭގޮތަށް ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށާއި އަދި އެކި ހަރަކާތްތަކަށްއެހީ ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހަދައިގެން ތިންވަނަ ފަރާތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް މި ހިނގާ ޖޫން މަހުގެ 15 އިން ފެށިގެން އެއް މަސް ދުވަސް، މި މަސައްކަތަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހާއްސަ ކުރުމަށް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 140 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/28) ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 140 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/28) ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:45 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.