ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 139 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/25) ނިންމުން

ތިރީގައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ޗުއްޓީ ތާވަލް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުން.

ކައުންސިލް މެންބަރުގެ ނަމާއި މަޤާމު

އަހަރީ ޗުއްޓީ ނެގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސް

މޫސާ ޢުމަރުމަނިކު (ކައުންސިލްގެ ރައީސް)

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން، އޮގަސްޓް، ނޮވެންބަރ އަދި 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ

ޙަސަން ވަޙީދު (ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް)

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު އަދި 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ

މުޙައްމަދު ފައިޞަލް (ކައުންސިލަރ)

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި، ޑިސެންބަރު އަދި 2025 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗް

އާމިނަތު ޝިޒުނާ (ކައުންސިލަރ)

2024 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ އަދި ޑިސެންބަރ

އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު (ކައުންސިލަރ)

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި އަދި 2025 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗް

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 139 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/25) ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 139 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/25) ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:41 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.