ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސްތައް ކުއްޔަށް ހަވާލުކުރުމާއިގުޅޭ

މިރަށު ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ރުއްތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL)311/311/2023/107 (28 ނޮވެމްބަރ 2023) އިއުލާންއާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ކުޑަކަމަށް ފެންނާތީ، އަލުން އެރުއްތަކަށް އަގު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިރުއްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2024 ޑިސެމްބަރ 31 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

• ރައްޔިތުންގެ ރުއްތައް ހުޅަނގުކޮޅު (2023 ވަނަ އަހަރު ކުއްޔަށް ނެގި އަގު: 3356.16، ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުޑަ އަގު 650.00)

• ރައްޔިތުންގެ ރުއްތައް އުތުރު (2023 ވަނަ އަހަރު ކުއްޔަށް ނެގި އަގު: 1054.79، ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުޑަ އަގު 250.00)

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ 27 ޑިސެމްބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:30 ގައި މި އިދާރާގައެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބުތައް ކެނޑުން އޮންނާނީ 31 ޑިސެމްބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:30 ގައި މިއިދާރާގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެހެން ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި ވަޑައިގަންނަވާއިރު ބަދަލުގައި ވަޑައިގަންނަވާކަން އެނގޭނެފަދަ ލިޔުމެއް ގެންނަވަންވާނެއެވެ. އަދި އިޢުލާނާއިގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ނުލެއްވި ނަމަވެސް ރުއްގަސް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނެއެވެ.


ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސްތައް ކުއްޔަށް ހަވާލުކުރުމާއިގުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސްތައް ކުއްޔަށް ހަވާލުކުރުމާއިގުޅޭ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 2:23 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.