ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މޫސުމީ ދަނޑުބިން ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އާންމުކުރުން

މޫސުމީ ދަނޑުބިމަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާއި ގުޅިގެން އެކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މޫސުމީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލުގެ ދަށުން އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތާއި މޫސުމީ ދަނޑު ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް މިއިޢުލާނާއިއެކު އެވަނީއެވެ.

ވީމާ، މިލިސްޓާއިމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް މެދުވެރިކޮށް 24 ޑިސެމްބަރ 2023 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13.00 ގެ ކުރިން އެޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް މިއިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.


މޫސުމީ ދަނޑުބިން ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އާންމުކުރުން މޫސުމީ ދަނޑުބިން ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އާންމުކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:28 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.