ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ޔޫތު ސެންޓަރު އަޅާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން

މިރަށު ޔޫތު ސެންޓަރު އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިމުގައިހުރި ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރިކަމާއިމެދު ދައުވާ ކުރައްވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ މިއަދު 05 ނޮވެމްބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 13 ނޮވެމްބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ސިޓީއަކުން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ރަސްމީގަޑީގައި 4000311 ގުޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.


ޔޫތު ސެންޓަރު އަޅާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން ޔޫތު ސެންޓަރު އަޅާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 6:46 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.