ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރ. ފައިނުގެ ޚިދުމަތްތެރީންނާއި މަސައްކަތްތެރީންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކޮމެޓީގައި އާންމުންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

މި ރަށަށް އެކި ރޮނގުރޮނގުން ދިގު މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން، އެފަދަ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާ އިނާމު ދިނުމަށް ކައުންސިލްގައި އެކުލަވާލާ ކޮމެޓީގައި އާންމު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން 2 ބޭފުޅަކު ހިމަނަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި ކޮމެޓީގައި ހިމެނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށްއެދި ތިރީގައިއެވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް 23 ނޮވެމްބަރ 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

https://forms.gle/Kbpcve8kuzii8LdEA
ރ. ފައިނުގެ ޚިދުމަތްތެރީންނާއި މަސައްކަތްތެރީންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކޮމެޓީގައި އާންމުންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ރ. ފައިނުގެ ޚިދުމަތްތެރީންނާއި މަސައްކަތްތެރީންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކޮމެޓީގައި އާންމުންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:51 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.