ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

މިރަށު ހުކުރު މިސްކިތް މަސްޖިދުލް ފަލާޙްގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަރާމާތުތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގެ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

• މިސްކިތު 2 ފާހާނާ ތަޅުމުގެ މުށި ބަދަލުކޮށް ފާހާނާ ސެޓް ބަދަލުކުރުން
• މިސްކިތު ވަޅު ކައިރި ތަޅުން އެއްކޮށް ނަގާ ތަޅުން އަޅާ އޮލަލާ ނިންމުން
• މިސްކިތުގެ އެތެރޭގެ ސީލިންގުން މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ ތަންތައް އިސްކޫރު ޖަހާ، ޕުޓީ ޖަހާ ގާނާ އެއްވަރުކޮށް ކުލަލާ ނިންމުން

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 20 ނޮވެމްބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ކޯޓޭޝަން މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ކޯޓޭޝަންގައި މިމަސައްކަތް ކޮށްދެވޭނެ އަގަކާއި، މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމޭނެ ތާރީޚެއް ހިމަނަން ވާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7887406 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.


ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:58 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.