ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

މި ރަށުގައި އަލަށް ހެދުނު ދެކުނު މަގާއި ގަބުރުސްތާނު ނޮޅައި ސާފުކޮށް، ކުނިތައް އުކައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު (IUL)311/311/2023/77 ގެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ އެ އިއުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 21 އޯގަސްޓް 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ކޯޓޭޝަން މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ކޯޓޭޝަންގައި މިމަސައްކަތް ކޮށްދެވޭނެ އަގު ދެތަނަށް ހުށަހަޅާ އަގު ވަކިން އެނގޭގޮތަށް ހިމެނުމާއިއެކު މަސައްކަތް ނިންމޭނެ ތާރީޚެއް ހިމަނުއްވަން ވާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7936619 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.


ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:16 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.