ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން

މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތީގެ ނީލަންކިޔުން 21 އޮގަސްޓް 2023 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

1. 01 ގަސް މިދިލި 3 ފޫޓް (ބޯޅަ ދަނޑުގެ ދެކުނުން ނެގި)
2. 01 ގަސް މިދިލި 2 ފޫޓް 8 އިންޗި (އަޙްމަދުފުޅު ކޮށިމަގުން ދަނޑު ހޭޅިން ނެގި)
3. 01 ގަސް މިދިލި 4 ފޫޓް 5 އިންޗި (ހިއްކި ސަރަޙައްދުގައި ހުރި)
4. 01 ގަސް މިދިލި 3 ފޫޓް 4 އިންޗި (ކަރަންކާގެ ގޯތި ދެކުނުގައި ހުރި)
ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން އެދުވަހުގެ އެގަޑިޔަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވުން އެދެމެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި 4000311 ނަންބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ނީލަމުން މުދާ ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ރަސްމީ 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތަކެއްޗަށް ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު އެތަނުން ގެންދަވަންވާނެއެވެ.


މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 2:14 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.