ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ނިންމުން

ހުށަހެޅުން:

ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއިބެހޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަނާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

 

 

ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ރައީސް މޫސާ ޢުމަރުމަނިކު

 

ނިމުނުގޮތް :

01 ޖޫން 2022 އިން ފެށިގެން 6 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދާއިމީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދަނޑުތަކުގެ ކުލީގެ 50% ކުޑަ ކުރުމަށް ނިންމުން. 

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ނިންމުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:38 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.