ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 40 ވަނަ ނިންމުން

ހުށަހެޅުން:

ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ޗުއްޓީ ތާވަލް އެކުލަވާލުމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

 

 

ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ރައީސް މޫސާ ޢުމަރުމަނިކު

 

ނިމުނުގޮތް :

ކައުންސިލް ރައީސް މޫސާ އުމަރުމަނިކުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު އަދި ނޮވެންބަރު މަހު ނެގުމަށާއި، ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ފައިޞަލްގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު އަދި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހު ނެގުމަށާއި، ކައުންސިލް މެންބަރު ޙަސަން ވަޙީދުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗް އަދި އޭޕްރީލް މަހު ނެގުމަށާއި، ކައުންސިލް މެންބަރު އާމިނަތު ޝިޒުނާގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި އަދި ނޮވެންބަރު މަހު ނެގުމަށާއި، ކައުންސިލް މެންބަރު އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު އަދި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ނެގުމަށް ނިންމުން.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 40 ވަނަ ނިންމުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 40 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:37 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.