ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 39 ވަނަ ނިންމުން

ހުށަހެޅުން:

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައި ހުންނަ ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ނެގުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

 

ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ރައީސް މޫސާ ޢުމަރުމަނިކު

 

ނިމުނުގޮތް :

ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އަރާ ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަހުގެ ބަދަލަކީ ނީލަން ކިޔައިގެން ލިބޭ ބަދަލު ކަމަށާއި، މިއަދުން ފެށިގެން ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ފައިސާގެ ކަންކަން ނުނިމިހުރި މިފަދަ ރުއްގަސްތައް މި ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ނިންމުން. 

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 39 ވަނަ ނިންމުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 39 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:37 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.