ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 37 ވަނަ ނިންމުން

ހުށަހެޅުން:

ކައުންސިލްގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމެޓީތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

 

ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ރައީސް މޫސާ ޢުމަރުމަނިކު

 

ނިމުނުގޮތް :

ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމެޓީތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކޮމެޓީތަކަށް ތިރީގައި މިވާގޮތަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ނިންމުން.

ކޮމެޓީގެ ނަން

ގެނެވުނު ބަދަލު

ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީ

އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ރައީސާއަށް ބައިވެރިނުވެވޭ ހާލަތްތަކުގައި އެ ކޮމެޓީގެ ނައިބު ރައީސާ ބައިވެރިވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން

މުރާޖާ ކޮމެޓީ

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް އާމިނަތު ވަސީމާގެ ބަދަލުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް ހަމަޖެއްސުން

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް އާމިނަތު ވަސީމާގެ ބަދަލުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް ހަމަޖެއްސުމަށާއި އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ އިބްރާހީމް ފަހީމްގެ ބަދަލުގައި އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް އާމިނަތު ވަސީމާ ހަމަޖެއްސުން.

ދަނޑުދޫކުރާ ކޮމެޓީ

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް އާމިނަތު ވަސީމާގެ ބަދަލުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް ހަމަޖެއްސުން

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 37 ވަނަ ނިންމުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 37 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:35 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.