ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 43 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން

ހުށަހެޅުން:

ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއެކު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއިގުޅޭގޮތިން މަޝްވަރާކުރުން.

 

ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ރައީސް މޫސާ އުމަރުމަނިކު

 

 

ނިމުނުގޮތް :

ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއެކު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު 05 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިތުރުކުރުމަށާއި، އަދިވެސް އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތަކެއް އިޢުލާން ކޮށްގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 43 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 43 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:25 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.