ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 33 ވަނަ ނިންމުން

ހުށަހެޅުން:

ދަނޑުވެރިންނަށް ދިމާވި ގެއްލުންތަކާ ގުޅިގެން ދަނޑުވެރިންނަށް ދެވިދާނެ ލުއިތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން

 

ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ރައީސް މޫސާ ޢުމަރުމަނިކު

 

ނިމުނުގޮތް :

އިދާރީ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭހެން އެކުލަވާލި ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާއާ އެއްގޮތަށް މައިގަނޑު ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި ގަސްކާނާއަށް ވީ ގެއްލުން ހިމަނައި އެހީ އަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގައި އެދުމަށް ނިންމުން. 

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 33 ވަނަ ނިންމުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 33 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:33 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.