ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

2022 ވަނަ އަހަރުގެ28 ވަނަ ނިންމުން

ހުށަހެޅުން:

ވިޔަފާރިތަކުން ނަގާ ކުނީ ފީ 150.00 (ސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާ އަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 30 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް ވިޔަފާރިވެރިންނާއެކު އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމަށްފަހު ފީގެ ގޮތުގައި ކުރިން ނަގަމުންއައި 100 (ސަތޭކަ) ރުފިޔާ ނެގުމަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާތީ، ވިޔަފާރިތަކުން ނަގާ ކުނީގެ ފީ 100 (ސަތޭކަ) ރުފިޔާ އަށް ބަދަލުކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 

ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ރައީސް މޫސާ ޢުމަރުމަނިކު

 

ނިމުނުގޮތް :

ވިޔަފާރިތަކުން ނަގާ ކުނީ ފީ 150.00 (ސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާ އަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 30 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް ވިޔަފާރިވެރިންނާއެކު އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމަށްފަހު ފީގެ ގޮތުގައި ކުރިން ނަގަމުންއައި 100 (ސަތޭކަ) ރުފިޔާ ނެގުމަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާތީ، ވިޔަފާރިތަކުން ނަގާ ކުނީގެ ފީ 100 (ސަތޭކަ) ރުފިޔާ އަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

2022 ވަނަ އަހަރުގެ28 ވަނަ ނިންމުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ28  ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:30 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.