ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

2022 ވަނަ އަހަރުގެ27 ވަނަ ނިންމުން

ހުށަހެޅުން:

ރަމަޟާން މަހު ތަރާވީހު ނަމާދުކުރުމަށް ގެނައި ޙާފިޒުގެ ފައިސާ J-GOM އަށް އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

 

ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ނައިބުރައީސް މުހައްމަދު ފައިޞަލް

 

 

ނިމުނުގޮތް :

ރަމަޟާން މަހު ތަރާވީހު ނަމާދުކުރުމަށް ގެނައި ޙާފިޒުގެ ޚަރަދުތައް ކައުންސިލްގެ J-GOM ގެ 223007 ކޯޑުން އުނިކުރުމަށްފަހު، 212020 ކޯޑަށް 35,000.00 ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް، މިއަދަދަށްވުރެ ބޮޑު ނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުރުމަށް ނިންމުން. 

2022 ވަނަ އަހަރުގެ27 ވަނަ ނިންމުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ27 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:29 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.