ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 26 ވަނަ ނިންމުން

ހުށަހެޅުން:

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރެވެނިއު އެކައުންޓް 2 ބަންދުކޮށްފައިވާތީ، އެކައުންޓެއް ހުޅުވެންދެން ރެވެނިއު 2 އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ރެވެނިއު އެކައުންޓް 1 އަށް ޖަމާކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 

ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ނައިބުރައީސް މުހައްމަދު ފައިޞަލް

 

 

ނިމުނުގޮތް :

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރެވެނިއު އެކައުންޓް 2 ބަންދުކޮށްފައިވާތީ، އެކައުންޓެއް ހުޅުވެންދެން ރެވެނިއު 2 އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ރެވެނިއު އެކައުންޓް 1 އަށް ޖަމާކުރުމަށް ނިންމުން

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 26 ވަނަ ނިންމުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 26 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:28 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.