ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 25 ވަނަ ނިންމުން

ހުށަހެޅުން:

ކައުންސިލްގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގެ ޗެކްތަކުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް ސޮއި ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލްގެ ގަރާރެއް ފާސްކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 

ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ނައިބުރައީސް މުހައްމަދު ފައިޞަލް


ނިމުނުގޮތް :

ކައުންސިލްގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގެ ޗެކްތަކުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމުން

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 25 ވަނަ ނިންމުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 25 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:28 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.