ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 24 ވަނަ ނިންމުން

ހުށަހެޅުން:

1.       ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުން

 

ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ރައީސް މޫސާ އުމަރުމަނިކު

 

 

ނިމުނުގޮތް :

މިހާރު މިސްކިތު މަރާމާތަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް އާމްދަނީ އެކައުންޓުންނާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ދެއްވި ފައިސާއިންނާއި އަދި ބަޖެޓުން ކުރުމަށް ނިންމުން.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 24 ވަނަ ނިންމުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 24 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:27 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.