ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކަޅުވެލި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނަންނޯޓު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

ފެނާއި ނަރުދަމާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕަމްޕިން ސްޓޭޝަންތައް ބަހައްޓާ ސަރަހައްދުންނާއި ކުރީގެ އަންހެނުން މިސްކިތު ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ވެލި ފުނިން ވެލި ދޫކުރުމަށްޓަކައި މިކަމަށް އެދި ނަން ނޯޓު ކުރުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ވީމާ މިއަދުން ފެށިގެން 07 މާރިޗު 2023ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން ވެލި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިލިންކް https://forms.gle/E2stjxjEeA2u85nG8 މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ދުރުވެ ނަން ނޯޓު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.


ކަޅުވެލި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނަންނޯޓު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން ކަޅުވެލި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނަންނޯޓު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 12:03 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.