ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 85 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް. 01 މާރިޗް 2023 (ބުދަ)
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1.      ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.

2.      ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށާއި، ބައެއް ތަކެތި ގަތުމަށް ރަސްމީ ދަތުރެއް މާލެއަށް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

3.      ފައިނު ސްކޫލްގެ 2021، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމު ހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

4.      ރ.ފައިނު ހުސްނުހީނާގެ ސާރާ އިބްރާހީމް، ރ.ފައިނު ސީރީނުވިލާ ނަސްރީނާ އިބްރާހީމް އަދި ރ.ފައިނު އުނިމާގެ އިބްރާހީމް ފަހީމް ގޯތި ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާ ސަރަހައްދު (ވީނަސް، ދޯދި، އަދި ނިޝާން ގޭގެ ދެކުނުގައިވާ 3 ބިން) އަށް ބަދަލު ކުރުމަށްޓަކައި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަށް އެބަދަލު ގެނައުމަށް ލޭންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުމަށްފަހު، އެ އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ލިބުމުން އެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން މުރާޖާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 85 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 85 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:04 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.