ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބަލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ނަން ނޯޓްކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން

ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކާއި މަގުތައް ކުނިކަހައި، ސާފުކުރުމަށްޓަކައި މިރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ސައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ނަން ނޯޓް ކުރުމަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 28 ފެބްރުއަރީ 2023 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 1:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އިދާރާއަށް ދުރުވެ ނަން ނޯޓް ކުރުމަށް ދެންނެވީމެވެ.
https://forms.gle/PhhqGKuVXtNT1WuNA މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.


އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބަލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ނަން ނޯޓްކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބަލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ނަން ނޯޓްކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 1:11 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.