ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 84 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ1.      ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.

2. އަންހެނުންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރުން.

3. ތަޢުލީމީ ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސްކޫލަށް ދޭނެ އެހީތެރިކަމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

4.   ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގގެ ހިދުމަތަށް އެދި ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ހުށަހަޅަން ފާސްކުރުމާއި "މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ" ގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރަމުންދާ ކައުންސިލްގެ ބެންކް އެކައުންޓްތަކުން ކުރާ މުއާމަލާތްތައް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާ ފާސްކުރުން.
ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 84 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 84 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 9:34 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.