ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބަލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ނަން ނޯޓްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކާއި މަގުތައް ކުނިކަހައި، ސާފުކުރުމަށްޓަކައި މިރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ސައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ނަން ނޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 09 ފެބްރުއަރީ 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 1:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އިދާރާއަށް ދުރުވެ ނަން ނޯޓް ކުރުމަށް ދެންނެވީމެވެ.
https://forms.gle/PhhqGKuVXtNT1WuNA މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.


ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބަލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ނަން ނޯޓްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބަލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ނަން ނޯޓްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 7:56 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.