ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ގޯތިންބޭރުގައި ރުއްގަސްއިންދުމާއިގުޅޭ

މިހާރަކަށްއައިސް ރަށުގެ އާންމު އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައާއި އަލަށް ހެދުނު މަގުގެ ދެކުނުފަޅީގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ރުއްގަސް އިންދަމުންދާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން ގޯތިން ބޭރުގައި ރުއްގަސް އިންދަންވާނީ ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

ވީމާ، މި އިދާރާގެ ހުއްދަނެތި އެއްވެސްތަނެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ރުއްގަސް އިންދުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައި ހަދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ. އަދި މިހާރު އެގޮތަށް ހުރި ތަކެތި، އިންދި ފަރާތަކުން ލަސްނުކޮށް ނެގުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި އެތަކެތި ނުނަގާނަމަ ޤަވާއިދުން ފިޔަވަޅު އެޅެމުންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވޭނީ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން މިކަމުގައި ލިބިގެން ކަމަށްވާތީ އެފަދަކަމެއް ކުރާކަން އެނގިއްޖެނަމަ އެފަރާތަކުން އެކަން މި ކައުންސިލާއި ހިއްސާ ކުރަމުން ގެންދިޔުން އެދެމެވެ.


ގޯތިންބޭރުގައި ރުއްގަސްއިންދުމާއިގުޅޭ ގޯތިންބޭރުގައި ރުއްގަސްއިންދުމާއިގުޅޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:51 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.