ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރަށުގެ މަގުތަކާއި ގޯޅިތައް ޗެކުކުރުމާއި މިރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއިގުޅޭ

ރަށުގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ގޯތިތަކާއި އިންވެގެން ހުންނަ މަގާއި ގޯޅިތަކުގައި، ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅޭ މީހުންނަށާއި، ދުއްވާ އެއްޗެއްސަށް އުނދަގޫވާގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ބަލާ ޗެކްކުރުމަށާއި، މިރަށުގައި ބިދޭސީން އުޅޭ ތަންތަނުގެ ހާލަތު ބެލުމަށާއި މިރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު އަދާހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް، 22 ނޮވެމްބަރ 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން 24 ނޮވެމްބަރ 2022ގެ ނިޔަލަށް މިއިދާރާގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ އެންމެހައި ބޭފުޅުން މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.


ރަށުގެ މަގުތަކާއި ގޯޅިތައް ޗެކުކުރުމާއި މިރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއިގުޅޭ ރަށުގެ މަގުތަކާއި ގޯޅިތައް ޗެކުކުރުމާއި މިރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއިގުޅޭ Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 1:10 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.