ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

"ރ.ފައިނުން ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު" ގައިވާ ކުށެއް އިޞްލާހުކޮށް އުޞޫލު އަލުން އާއްމުކުރުން

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި މިރަށުން ގޯތި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ މިއިދާރާއިން ކުރި ނަމްބަރ (IUL)311/311/2022/58 އިޢުލާނާއިއެކު އާއްމުކުރެވިފައިވާ އުޞޫލުގެ 9ވަނަ މާއްދާގެ 1ގެ (ނ) ގެ ބަދަލުގައި ހިމެނިފައިވަނީ (ރ)ގައި ހިމެނޭބައެވެ. އެހެންކަމުން (ނ) ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެހެންކަމުން 9ވަނަ މާއްދާގައި ލިޔެވިފައިވާ ކުށް އިޞްލާހުކޮށް އުޞޫލު އަލުން އާއްމުކުރީމެވެ.

"ރ.ފައިނުން ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު" ގައިވާ ކުށެއް އިޞްލާހުކޮށް އުޞޫލު އަލުން އާއްމުކުރުން "ރ.ފައިނުން ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު" ގައިވާ ކުށެއް އިޞްލާހުކޮށް  އުޞޫލު އަލުން އާއްމުކުރުން Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 1:36 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.