ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ގޯތިން ބޭރުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ޓަކައި އިދާރީގޮތުން މިހާރު ރުއްގަހާއިގުޅޭ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ރުއްގަހުގެ ގަވައިދުގެ ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލާ އިދާރާއިން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:26 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.