ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރުއްގަހާއި ބެހޭ އިޢުލާނުގައިވާ ކުށެއް އިސްލާހު ކުރުން

ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ރުއްގަސް އިންދާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މި ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)311/311/2022/44 (08 ސެޕްޓެމްބަރ 2022) ގެ އިޢުލާނުގައި ކުށެއް ލިޔެވިފައިވާތީ އެ އިޢުލާން ބާތިލު ކުރަމެވެ.

ދަންނަވަމެވެ. މިހާރަކަށްއައިސް ރަށުގެ އާއްމު އެކިސަރަހައްދުތަކުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ރުއްގަސް އިންދަމުންދާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން ގޯތިން ބޭރުގައި ރުއްގަސް އިންދަންވާނީ ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ލިބިގެނެވެ.

ވީމާ، މި އިދާރާގެ ހުއްދަނެތި އެއްވެސްތަނެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ރުއްގަސް އިންދުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައި ހަދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ. 


ރުއްގަހާއި ބެހޭ އިޢުލާނުގައިވާ ކުށެއް އިސްލާހު ކުރުން ރުއްގަހާއި ބެހޭ އިޢުލާނުގައިވާ ކުށެއް އިސްލާހު ކުރުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 9:28 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.