ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރ. އަތޮޅު ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯއާއި ގުޅޭ

ޓޫރިޒަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން މިއަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު، ރ. އަނގޮޅިތީމްގައި މައުރަޒެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމައުރަޒުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް (ކުލަބު، ޖަމުއިއްޔާ އަދި ރަށުގެ އިދާރާތަކަށް) ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މިމައުރަޒަށް ހުށަހެޅޭ ބާވަތްތަކަކީ އުކާލެވޭތަކެތިން އުފައްދާ ތަކެތި، ކާބޯތަކެތި (އަވަހަށް ހަލާކުނުވާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް)، ފައިބަރ އަދި ލަކުޑިން ހަދާފައިހުންނަ ތަކެއްޗެވެ.

ވީމާ، މިމައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކޮށް 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2022ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.


ރ. އަތޮޅު ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯއާއި ގުޅޭ ރ. އަތޮޅު ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯއާއި ގުޅޭ Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 3:29 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.