ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރަށުގެ އެކިއެކި ސަރަހައްދުތަކާއި ފަޅު ގޯތިތައް ސާފުކުރުމާއި ގުޅޭ

ރަށުގެ އެކިއެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ކުނި އެޅުމާއި، އަދި ބައެއް ފަޅު ގޯތިތައް ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދާކަން ވަނީ ކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މިފަދަ ގޯތިތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ގޯތިތަކުގެ ވެރިންގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި މިކަމަކީ ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަމަށާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ރަށަށް ދުރުވާ އެކިފަރާތްތަކަށް ރަށަކީ ސާފުތާހިރު ރަށެއްގެގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް ކުރެވިދާނެ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަން ޙާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާ، ރަށް ސާފުތާހިރުކޮށް ބޭއްވުމަށް ރަށުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަކީ ކައުންސިލްގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.


ރަށުގެ އެކިއެކި ސަރަހައްދުތަކާއި ފަޅު ގޯތިތައް ސާފުކުރުމާއި ގުޅޭ ރަށުގެ އެކިއެކި ސަރަހައްދުތަކާއި ފަޅު ގޯތިތައް ސާފުކުރުމާއި ގުޅޭ Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 3:26 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.